image description

פרויקטים


עלייה לרגל – אגן נחל הקדרון


התווית מפת שבילים אתרים ומרחבים כוללת ומפורטת, באגן התרבותי של הקדרון, ושל התשתיות הנלוות אליהם על בסיס הידע שנצבר עד כה.
תכנון תוואי השבילים בוצע ע"י: לימוד והכרת השטח, יישום מידע מתכנית האב, מצאי בשטח ועוד.

התוויית השבילים תוכננה על בסיס מיפוי של : דרכי גישה, שערים, פרויקטים של הובלה, אירוח, תרבות מקומית, מקומות להתבודדות, תצפיות, נקודות מנוחה ופינות צל, פרויקטים מקומיים, ועוד.
התווית השבילים בשטח תכלול: סימון ושילוט פיזי של אתרים ושבילים בשטח (באמצעות הוועדה לשבילי ישראל), שיפור נגישות פיזית נקודתית בשטח.

  • מטרת הפרוייקט

    יצירת מערך שבילים למגוון אפשרויות טיול, סיור ועליה לרגל, במרחב התרבותי של הקדרון. יצירת שערים למרחב וחיבור מערך השבילים למוקדי המורשת ולנופי התרבות והטבע שבמרחב המדברי.

כיצד מסייע לשיקום אגן נחל קדרון

הפרויקט יאפשר את קידומם הפוטנציאלי של מיזמים תיירותיים כלכליים של המקומיים באגן. מהלך שכזה ירתום את האחרונים להעצמת תהליך ניקיון האגן והשמירה על השקט הביטחוני בו כצורך בסיסי לקידום המערך הכלכלי באגן עצמו