image description

פרויקטים


שבילי הקדרון


אגן הקדרון אינו נתפס כרצף, זאת למרות השבילים העוברים בו והדרכים החוצות אותו.
שביל הקדרון המוצע הינו ישות חדשה באגן, אשר תחזק את הקשר בין המדבר לירושלים, תאפשר גישה לאתרים קדושים היסטוריים, למקומות נוף באגן הנחל ותענה על הצרכים של האוכלוסיות השונות.
כבר בשלב תכנית האב לקדרון גובשה התפיסה של "שביל הקדרון" כמערכת שבילים מורכבת, המבוססת על המערך ההידרולוגי (ערוץ ראשי ורשת יובלים) ועל המצאי בשטח (שבילים קיימים, אתרים וכד').

מערכת שבילי הקדרון משתנה בהתאם לאיזורים השונים בהם היא עוברת.
בקדרון המדברי אלו בעיקר שבילי מטיילים ותיירים ויש להם קשר הדוק למערך דרכי התחזוקה של קוי הביוב.
עם הכניסה לתוך התחום העירוני של ירושלים (הקדרון העירוני), עולה חשיבותם של שבילי הקדרון כחלק משלד מערכת השטחים הפתוחים העירונית.
בהמשך תכנית היישום יקודם התכנון הפיזי של מערך שבילי הקדרון ויקודמו מיזמים מתוכו לביצוע, בשילוב תכנון תיירותי וכלכלי, תכנון מפורט של פתרון הביוב וכיו"ב.

  • מטרת הפרוייקט

    תכנון מערך שבילים באגן הקדרון

כיצד מסייע לשיקום אגן נחל קדרון

יצירת מערך שבילים למגוון אפשרויות טיול, סיור ועליה לרגל, במרחב התרבותי של הקדרון. יצירת שערים למרחב וחיבור מערך השבילים למוקדי המורשת ולנופי התרבות והטבע שבמרחב המדברי.

קבצים להורדה