image description

פרויקטים


סקרים סביבתיים באגן הקדרון


סקר 1 - עצים עתיקים וייחודיים

מיפוי ותיעוד מפורט  של העצים העתיקים והייחודיים שבאגן הקדרון- בתחומי העיר ירושלים, בשטחים הבנויים ובשטחים הפתוחים, על מנת לשמרם ולשלבם בתכנון הכולל של אגן הקדרון. הסקר מתייחס לגיל העץ (מעל 50 שנה), חשיבות בוטאנית ונדירות, תצורה ייחודית ופיסוליות, מיקום ייחודי וסימבוליות וחשיבות היסטורית ותרבותית. הסקר יסייע בשימור העצים ובהעלאת המודעות בקרב הציבור ובקרב מקבלי החלטות, במטרה למנוע פגיעה בהם ולשלבם במהלך העלייה לרגל באגן הקדרון, תוך ניסיון לאתר עצים עם סיפורים ייחודיים לאגן הקדרון. הסקר באגן הקדרון ממשיך ומרחיב סקר עצים שנעשה בכל ירושלים בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות,  בסיוע רב של הגן הבוטני בירושלים, ובעזרת תושבים ומתנדבים.


סקר 2 - שטחים ציבוריים פתוחים

מיפוי וגיבוש תמונה כוללת למערכת השטחים הפתוחים וניתוחה על כל היבטיה מבחינה כמותית ואיכותית במרחב אגן הקדרון  שבתחומי העיר ירושלים. זאת במטרה ליצור מאגר נתונים כמותי ואיכותי של השטחים הפתוחים הציבוריים. המיפוי יבחן את השטחים הפתוחים ביחס לאוכלוסייה באגן הקדרון. השטחים יסווגו על פי קריטריונים. הסקר יהווה בסיס לגיבוש  מדיניות לשטחים הציבוריים הפתוחים בשכונות העיר באגן הקדרון בעתיד.


סקר 3 - טבע באגן הקדרון

יצירת בסיס מידע זמין ועדכני של תצורות הנוף והמגוון הביולוגי באגן הקדרון, על חלקיו השונים: החלק המדברי, הספר מדברי, כולל הסביבה העירונית והכפרית. הסקר כולל חלוקה של השטח ליחידות נוף, ניתוח מאפייניהן העיקריים, ורישום של המצאי הטבעי בכל יחידה. עבור כל יחידה יאסף מידע במספר שלבים ויאורגן במסד נתונים. בסוף התהליך הנתונים יאורגנו בשכבות מידע גיאוגרפיות (GIS) ובמסד נתונים אינטרנטי, בנוסף יופקו מפות נושאיות וחוברת המסכמת את עיקרי הממצאים. הממצאים השונים שיאספו בסקר יספקו "תמונת מבט" עדכנית על ממצאי הטבע והמגוון הביולוגי בקדרון, כולל אפשרות הערכה כמותית ליחידות הנוף השונות. הממצאים והתוצרים יוכלו לסייע בהבנה, שמירה וניהול של המערכות הטבעיות, ויוכלו להשתלב גם בתוכניות חינוך ותיירות ירוקה באגן.

  • מטרת הפרוייקט

    מיפוי ותיעוד עצים עתיקים, שטחים ציבוריים פתוחים, תצורות נוף וטבע בנקודות עניין שבתחומי אגן הקדרון. מיפוי זה עשוי להעלות את ערכו וחשיבותו של האגן בהיבטים שבהם נוגעים הסקרים. ממצאי הסקרים ייחשפו למטייל ולתייר ואף יהוו בסיס מידע לשימור, מחקר ולתכנון עתידי באגן.