image description

פרויקטים


מתקן טיהור שפכים


פרויקט הקמת מתקן טיהור שפכים לאגן הנחל כולל תכנון מערך קווי הולכה, קווי השבה, מתקן טיהור שפכים, ומערכת מאגרים לשימוש מקומי לחקלאות ולפיתוח סביבתי ותשתיות.

דרך השרות המתוכננת תלווה את קווי ההולכה והמתקנים ותהווה שלד ל"שביל הקדרון" – מערכת דרכים המקשרת בין מוקדי מורשת וארכיאולוגיה, דרכי תיירות ועלייה לרגל, שבילי טיול ומסלולי רכיבה.
זהו השלד המרכזי לפיתוח תיירות באגן הגיאוגרפי ובאגן התרבותי רב החשיבות.

תהליך העבודה כולל בחינת מספר חלופות לתכנון לקווי ההולכה, למיקום מתקן טיהור שפכים, לקווי ההשבה ולפתרונות מקומיים כלליים של השקיה לחקלאות.
הבחינה התייחסה להיבטים של שימור קרקע וניקוז, נוף וסביבה, תנועה ותחבורה.
בחינת החלופות כוללת מספר מרכיבים ובניהם: היבטים מקצועיים ובעלויות קרקע ונדרשת להסכמה על כל הצדדים.

במסגרת הפרויקט נבחנו גם היבטים תכנוניים נוספים כגון: ניהול מרחבי סביבתי של מנזר מרסבא המהווה אתר מורשת ייחודי, שיקום ופיתוח אתר הפסולת של עובדייה הנמצא בשיפולי הנחל ממזרח לעיר והפיכתו למצפור ושער למרחב מר סבא, שיקום ופיתוח מורד הנחל ממצוק ההעתקים ועד לים המלח ועוד.

טיפול במי הביוב שזורמים בערוץ, הוא הבסיס לפתרון הבעיות הסביבתיות הנובעות מהם, ולכן עשוי לשמש כתמריץ כלכלי לפיתוח האזור.
בתכנית האב לאגן, הוצג המודל כלכלי הקושר בין טיהור השפכים לבין פרויקטי פיתוח רבים ושונים, ומאפשר את שיווק פרויקט הביוב והמיזמים הנגזרים מכך לבעלי עניין וליזמים בינלאומיים.

  • מטרת הפרוייקט

    הקמת מתקן טיהור שפכים משותף, ישראלי – פלשתינאי, לטיפול במי הביוב הגולמי שזורמים בערוץ הנחל. טיפול במי הביוב יהווה בסיס לשיקום ופיתוח האגן כולו ויביא לשיפור איכות החיים בו.

כיצד מסייע לשיקום אגן נחל קדרון

טיפול במי הביוב, והזרמתם לנחל, יאפשר מצב של ניקיון הערוץ ממטרדי ריח ופסולת, ובכך הסרת המפגע הבריאותי והסביבתי. מצב שיביא בעתיד למינוף ופיתוח כלכלי וחברתי של תושבי האגן ובכך לשיפור איכות הסביבה והחיים בו.

קבצים להורדה