image description

אודות הכנס

כנס קהילות אגן הקדרון

כנס קהילות אגן הקדרון, הינו כנס מקצועי  שמבקש לבחון את מרחב הקדרון מנקודות מבט שונות, ולשתף את הקהילות המקצועיות והמקומיות בתוכנית שיקום נחל קדרון.

 

הכנס יחקור את המארגים החברתיים, התרבותיים והפיסיים של מרחב אגן הקדרון ויזמין את משתתפיו לקחת חלק בדיונים סביב הסוגיות המורכבות של המרחב.

 

יותר מ-50 משתתפים מ-עשרות ארגונים יתכנסו על מנת לדון בסוגיות במרחב בדגש חינוך, קהילה, תיירות, כלכלה ושיקום סביבתי תוך העצמת הקהילות המקומיות.

 

הכנס מיועד לאנשי מקצוע ובעלי ענין, ארגוני סביבה וחברה, מוסדות וגופים פעילים, תושבים ופעילים קהילתיים.