image description

מינהלת נחל הקדרון

מינהלת נחל הקדרון

מינהלת נחל הקדרון / ואדי אל נאר

יו"ר המנהלת
הגב' נעמי צור, סגנית ראש עיריית ירושלים וסגנית יו"ר רשות ניקוז ים המלח.

רשות ניקוז ים המלח
גרי עמל - מנכ"ל
עינב עמרם- מנהלת פרויקטים ומתכננת סביבתית

משרדי ממשלה, רשויות, מוסדות וארגונים בעלי עניין

 


 

ועדת ההיגוי

יו"ר הוועדה
פרופ' ראובן לסטר - עו"ד

מוסדות המשתתפים בוועדת ההיגוי
עיריית ירושלים
רשות ניקוז ים המלח
המשרד להגנת הסביבה
מכון ירושלים לחקר ישראל
מכון מילקן
מרכז פרס לשלום

 


 

צוות התכנון

ראש צוות התכנון
אדר' אריה רחמימוב
אדר' ליאורה מירון

תכנית יישום אינטגרטיבית, תכנית כללית משולבת - מערך הביוב ו"שביל הקדרון"
אדר' לור דשי,
גרגורי כץ


אוכלוסיה וחברה
גיאוגרף ומתכנן ישראל קמחי, מכון ירושלים לחקר ישראל

מתאם קהילתי
מתכנן מוחמד נכאל

אדריכלות נוף
אדר' נוף ורדית צורנמל, צורנמל טורנר אדריכלות נוף
אדר' נוף מיכל טורנר, אדר' נוף אביטל חגי

ביוב
אינג' אמיר אבישי, אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה
אינג' מרים בר שלום

ניקוז וניהול נגר עילי
ד"ר נמרוד חלמיש, אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה

טיפול בפסולת
ד"ר יוליה אלכסנדרוב

ניקוז
אינג' אבי פרוינד, מהנדס רשות ניקוז ים ההמלח

תחבורה
מתכנן מרק רנדר, מתכנן חיים שוורץ, אמאב
אינג' אריה צור

משפט בינלאומי ומדיניות
ד"ר רובי סיבל, עו"ד דני לבני

כלכלה
ד"ר סטיב זכר, מכון מילקן

תיירות עלייה לרגל ירוקה, ארכיאולוגיה ומורשת
אדר' אסנת פוסט, ארכיאולוג אבנר גורן
מתכנן אבנר הרמתי, מתכנן מוחמד נכאל

מיזמים קהילתיים
עידית אלחסיד, אורית גולן, חברת קומיוניטי
מתכנן מוחמד נכאל, פואד אבו חאמד, חאלד אבו כף

יישום טכנולוגיות פשוטות לטיפול בפסולת ובביוב גולמי
ד"ר ורד בלאס, ארכיאולוג אבנר גורן - מהנדסים ללא גבולות EWB

סקרי טבע ותכניות חינוכיות
החברה להגנת הטבע: פזית שביד, סיגלית רחמן, עמיר בלבן, עידו וכטל, פנינה קפלן, מחמוד גזאווי

מרחב עירוני ביוספרי
ד"ר יואל סיגל

יזמות עסקית וקהילתית
נעים עוויסאט

אפיון עיצוב ופיתוח אתר האינטרנט ויישומים מקוונים
דני ברונשטיין - מיוטיקס יישומים

 


 

חברי צוות שהשתתפו בתכנית האב 2011

הידרוגיאולוגיה והידרולוגיה
פרופ' אליהו רוזנטל (הידרולוגיה של מים עיליים)

ביוב
אינג' אילן הלבץ

אקולוגיה ואיכות סביבה
ד"ר רם אלמוג

כלכלה סביבתית
ד"ר בועז ברק