image description

אודות שיקום אגן נחל קדרון

פעילות אינטנסיבית להוצאת מפגעים

נחל קדרון זורם מירושלים דרך שטחי הרשות הפלסטינאית, עובר דרך בקעת “הורקניה“ ונשפך לים המלח. אורכו של הערוץ כ- 33 ק"מ שעובר באגן ניקוז ששטחו כ- 124 קמ"ר. הנחל חולף על פני נופי טבע, ארכיאולוגיה, תרבות ומורשת מרהיבים, שמלבדם זורמים בערוץ מידי יום גם עשרות אלפי קו“ב מי ביוב גולמי, המזהמים את הערוץ והאגן כולו. בעבר, שימשו מי מעינות הנחל לחקלאות ולשתייה, אך עם גידול מאסיבי של אוכלוסיית האגן, הפך גם ל“אתר“ אשפה ופסולות מכל סוג, הנחל מהווה כיום מטרד בריאותי וסביבתי קשה, מקור לפגיעה במי האקוויפר, בחי ובצומח שבו ובסביבתו.

על מנת לשקם את אגן נחל קדרון, נדרשת פעילות אינטנסיבית להוצאת מפגעי הביוב והפסולת, להסדרת הניקוז ולשיקום סביבתי נרחב. רשות ניקוז ים המלח בשיתוף גופים נוספים, מובילים פרויקטים ופעילויות רבות לשיקום אקולוגי רב דיסציפלינרי של הנחל. בשנת 2011 הושלמה תכנית אב מקיפה לאגן נחל קדרון, שעיצבה מדיניות סביבתית לשיקום אקולוגי באגן כולו. התכנית מציעה מיזמים רבים שיסייעו בשיקום פיסי וחברתי של האגן ותושביו.
כיום מקודמת תכנית היישום של תכנית האב, באמצעות פרויקטים שונים ומגוונים בנושאים: מערך הביוב, חינוך ותרבות, חברה וקהילה, נוף וסביבה, ארכיאולוגיה, מורשת, תיירות ועלייה לרגל ותחבורה.

מטרת העל של כלל הפרויקטים לשיקום אגן הקדרון הינה: פיתוח אגן הקדרון כמרחב איכות בין העיר העתיקה, מרכז ירושלים וים המלח. פיתוח "הנחל כגשר" - בין ישויות חברתיות, תרבותיות ומרחביות, פתרון בעיית הביוב, שיפור איכות חיי התושבים, חידוש הקשר בין ירושלים, הנחל והמדבר.