image description
image description

שיקום נחל קדרון

נתונים גיאוגרפיים

במוצאו של אגן נחל הקדרון הוא עוטף את העיר העתיקה שבירושלים מצידיה המזרחי והמערבי ומשם דרך שטחי הרשות הפלסטינאית, הוא חוצה את בבקעת “הורקניה“ ונשפך לים המלח. אורכו של ערוץ הנחל הוא כ- 33 ק"מ הנמצא באגן ניקוז ששטחו הוא כ- 124 קמ"ר. באגן הנחל נמצא נופי טבע, ארכיאולוגיה, תרבות ומורשת מרהיבים. מנגד מוזרמים לערוץ זה כ - 35,000 קו“ב ביוב גולמי מידי יום, המזהמים את האזור כולו.

image description

שיקום נחל קדרון

סקירה כללית

התפתחות ההתיישבות המאסיבית של אוכלוסיית האגן במשך השנים, הביאה למצב שבו מוזרם לנחל 35,000 קו"ב ביוב גולמי ביממה, והוא הפך ל“אתר“ אשפה ופסולות מכל סוג, ומהווה כיום מטרד בריאותי וסביבתי קשה, מקור לפגיעה במי האקוויפר, בחי ובצומח שבו ובסביבתו הקרובה והרחוקה.

image description

שיקום נחל קדרון

תכנון הטיפול בנחל

שיקום האגן דורש פעילות אינטנסיבית להוצאת מפגעי הביוב והפסולת, הסדרת הניקוז ולשיקום סביבתי. בשנת 2011 הושלמה תכנית אב מקיפה לאגן נחל קדרון, בה נוסחה מדיניות סביבתית והוצעו מיזמים פיסיים וחברתיים לשיקום האגן ותושביו.

image description

שיקום נחל קדרון

מיזמים לקידום הטיפול

כיום מקודמים פרויקטים שונים באגן: מערך הביוב, שביל הקדרון, חינוך ותרבות, חברה וקהילה, נוף וסביבה, ארכיאולוגיה, מורשת, תיירות ועלייה לרגל.

image description

שיקום נחל קדרון

מטרת הפרויקטים בשיקום האגן

פיתוח אגן הקדרון כמרחב איכות - "הנחל כגשר" בין העיר העתיקה, מרכז ירושלים וים המלח / מדבר יהודה, בין ישויות חברתיות, תרבותיות ומרחביות, פתרון בעיית הביוב, שיפור איכות חיי התושבים, חידוש הקשר בין ירושלים, הנחל והמדבר.

סרטון אגן נחל קדרון

הסרטון מציג סקירה כללית של אגן הקדרון לסוגיותיו השונות, כפי שנסקרו בתכנית האב, לרבות החסמים, פוטנציאל הפיתוח ומדיניות השיקום לאזור.

חדשות ואירועים

תמונת השבוע

טיול אופניים לאגן הקדרון

נוף מרהיב לואדי map לאתר רשות ניקוז ים המלח